Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 3   
40 makale bulundu.
 • İZMİR BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1998- 2001 YILLARI ARASINDA İZLENEN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
       Yasemin YILDIRIM, Gül Hatice DEMİR
 • ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TANISINDA MİKROBİYOLOJİK TESTLER
       Güneş ŞENOL
 • BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
       Ali KÖMÜRCÜOĞLU, Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Sabri KALENCİ, Gültekin TİBET
 • AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZDA TANI KONMA SÜRESİ
       Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL1, Levent Cem MUTLU1, Mustafa DURAN2, Özkan KIZKIN1, Şahin TEMİZ2, Ercüment EVLİYAOĞLU3, Zeynep KAZGAN ARICA3, Ali Önder TÜRK3, Aydın ŞENOĞLU2, Gazi GÜLBAŞ1, Özkan YETKİN1, Hakan GÜNEN1
 • KLİNİK ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GEN-PROBE) SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Can BİÇMEN, Meral COŞKUN, Ayriz T. GÜNDÜZ Güneş ŞENOL, A. Kadri ÇIRAK, Serir AKTOĞU ÖZKAN
 • SARKOIDOZDA EVRELERE GÖRE KLİNİK VE LABORATUVAR PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
       Ahmet Emin ERBAYCU, M. Şevket DERELİ,Ayşe ÖZSÖZ, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN
 • EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ
       Nilgün TAVUSBAY, Aydan MERTOĞLU, Nimet AKSEL, Ayşe ÖZSÖZ
 • TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ
       Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK
 • PULMONER VENÖZ TROMBOEMBOLİLİ HASTALARDA TANI SÜRESİ VE MALİYET ANALİZİ
       Pelin DURU ÇETİNKAYA Serir AKTOĞU ÖZKAN Enver YALNIZ Onur Fevzi ERER
 • TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ'NDE 15 YILLIK SÜREÇTE YATIRILARAK İZLENEN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ebru ÇAKIR EDİS1, Ülker YILMAM2, Tuncay ÇAĞLAR1, Gündeniz ALTIAY1
 • PULMONER TROMBOEMBOLİLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Esin YENTÜRK, Dilek KANMAZ, Firdevs ATABEY, Esin TUNCAY
 • TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLİ HASTALARA KLİNİK YAKLAŞIM
       Bilgin SEVİNÇ, Belma AKBABA, Begüm AFŞAR BİLGEN, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA
 • İKİNCİ BASAMAKTA PULMONER EMBOLİ TANISI
       Levent ÖZDEMİR1, Birnur TAVASLI2, Burcu ÖZDEMİR3, Yavuz HAVLUCU1
 • SİGARA KULLANIMININ TÜBERKÜLOZ SEYRİNE ETKİSİ
       Leyla YAĞCI TUNCER1, Esen AKKAYA1, Ateş BARAN1, Sinem GÜNGÖR2, Murat YALÇINSOY3, Aydanur MİHMANLI1, Dildar DUMAN4, Gülcihan DUMAN3
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARININ KLİNİK, KAN GAZI, RADYOLOJİK, SİNTİGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ
       Emel TELLİOĞLU, Özlem ŞENGÖREN, Rıfat ÖZACAR
 • DİFFÜZ AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TANI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER
       Emel TELLİOĞLU, Zeynep Münteha BAÞER, Þevket DERELİ, Rıfat ÖZACAR
 • TANISAL MEDİASTİNOSKOPİ: 145 OLGUNUN ANALİZİ
       Atilla PEKÇOLAKLAR, Necati ÇİTAK, Muzaffer METİN, Adnan SAYAR, Alper ÇELİKTEN, Abdülaziz KÖK, Atilla GÜRSES
 • PANDEMİK H1N1 İNFLUENZA İNFEKSIYONLU HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK BULGULARI
       Gökhan PERİNCEK1, Kemal AVŞAR2, Şeref KUL3
 • AKCİĞER KANSERİNDE TANI GECİKMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Eylem AKPINAR1, Meral GÜLHAN1, Nermin ÇAPAN2
 • SARKOİDOZ HASTALARINDA D-DİMER DÜZEYİ
       Gülru POLAT Duygu ÜNALMIŞ Ufuk YILMAZ
 • GASTRİK SEMPTOMLARI ÖN PLANDA OLAN GASTRO-PULMONER SARKOİDOZ OLGUSU
       Cantürk TAŞÇI1, Turan ILICA2, Salih DEVECİ3, Ömer DENİZ1, Metin ÖZKAN1, Hayati BİLGİÇ1
 • YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
       Belma AKBABA BAĞCI1, Sevinç BİLGİN2, Ümmühan SELVİ2, Murat YALÇINSOY2, Bilgen Begüm AFŞAR3, Sinem ATIK GÜNGÖR4, Esen AKKAYA2
 • PLEVRAL EFÜZYONLARDA KOMPLEMAN KOMPONENTLERİNDEN C3 VE C4 DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERİ
       Ferhat ÇETİNKAYA1, Pelin Duru ÇETİNKAYA1, Nimet AKSEL1, Güneş ŞENOL2, Ahmet Emin ERBAYCU1, Ayşe ÖZSÖZ1
 • SÜPERİOR SULKUS TÜMÖRLERİNDE ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE YAPILAN TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONUNUN TANISAL DEĞERİ
       Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN, Elif TORUN PARMAKSIZ
 • PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI
       Gülistan KARADENİZ1, Melih BÜYÜKŞİRİN2, Gülru POLAT2, Zehra AŞUK2, Fatma ÜÇSULAR2, Gülcan ÜRPEK2, Gültekin TİBET2
 • ANKILOZAN SPONDİLİT NEDENİYLE ETANERCEPT KULLANIMINA BAĞLI SARKOİDOZ OLGUSU
       Sevda ŞENER CÖMERT1, Benan ÇAĞLAYAN1, Coşkun DOĞAN2, Ali FİDAN1, Elif PARMAKSIZ TORUN1, Banu SALEPÇİ1
 • LENFANJİTİS KARSİNOMATOZA TANISI ALAN OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
       Sevda ŞENER CÖMERT1, Coşkun DOĞAN2, Benan ÇAĞLAYAN1, Ali FİDAN1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu SALEPÇİ1
 • SARKOİDOZLU HASTALARDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUVAR PARAMETRELER VE TANI YÖNTEMLERİ
       Özlem KAR KURT1, Bahar KURT1, Ali KILIÇGÜN2, Zehra YAŞAR1, Ali CENGİZ1, Fahrettin TALAY1, Tuncer TUĞ1
 • YATAK BAŞINDA UYGULANAN AVUÇ İÇİ TORASİK ULTRASONOGRAFİNİN TANISAL DEĞERİ
       Sevda Şener CÖMERT, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Coşkun DOĞAN
 • PULMONER EMBOLİDE TANIYA DESTEK OLABİLECEK NON-İNVAZİV PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
       Yasemin SAYGIDEĞER KONT1, Özlem SEVER2, Emine SEVGİ3, Burcu Oktay ARSLAN4, Hikmet FIRAT3, Sadık ARDIÇ5
 • KOAH'LI OLGULARDA ANEMİNİN, KLİNİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
       Dicle KAYMAZ1, Pınar ERGÜN1, Ezgi UTKU1, Pervin DEMİR2, İpek CANDEMİR1, Nilgün MENDİL1, Filiz TAŞDEMİR1
 • SARKOİDOZİSİN EŞLİK ETTİĞİ SJÖGREN SENDROMU OLGULARI
       Ayşegül ŞENTÜRK1, Hatice KILIÇ1, Şükran ERTEN2, Tuba ÖĞÜT1, Habibe HEZER1, H. Canan HASANOĞLU3
 • VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMLU OLGULARDA ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİNİN TANIDAKİ ROLÜ
       Coşkun DOĞAN1, Benan ÇAĞLAYAN2, Sevda Şener CÖMERT1, Banu SALEPÇİ1, Önder ÇETİN1, Dilek ECE3
 • ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONUNUN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISINDAKİ ROLÜ
       Coşkun DOĞAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1, Benan ÇAĞLAYAN2, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Nesrin KIRAL1, Dilek ECE3
 • SAĞ ÜST LOB ATELEKTAZİSİ İLE BAŞVURAN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Nigar DİRİCAN, Zekiye KULA, Bilim KEHYA, Münire ÇAKIR
 • SARKOİDOZ VE İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI FARKLI MIDIR?
       Ülkü AKA AKTÜRK, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Emine AKSOY, İpek ÖZMEN, Baran GÜNDOĞUŞ, Lale DAĞYILDIZI, Meltem AĞCA, Dildar DUMAN, Selahattin ÖZTAŞ, DİLEK Yavuz, Hasan ÖZGEN, Tülin SEVİM, Esen AKKAYA, Zuhal KARAKURT
 • RADYOLOJİK MEDİASTİNAL KİTLE TANILI İKİ FARKLI OLGU SUNUMU
       Figen TÜRK, Yeliz EROL, Metin ER, Ahmet ÜÇVET, Soner GÜRSOY
 • SANTRAL TRAKEOBRONŞİYAL LEZYONLARDA GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİK YÖNTEMLERİN TANI DEĞERİ
       Zafer AKTAŞ1, Aydın YILMAZ1, Ayperi ÖZTÜRK1, Yusuf Taha GÜLLÜ2, Mevlüt KARATAŞ3
 • İNSİDENTAL TRAKEOBRONKOPATİA OSTEOKONDROPLASTİKA SAPTANILAN BİR PSÖRİASİS VULGARİS OLGUSU
       Hülya DİROL
 • NÖROSARKOİDO
       Bülent AKKURT1, Coşkun DOĞAN2, Kayhan BAŞAK3, Sevda Şener CÖMERT2
 •