Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
Aylin ÖZGEN1, Ömer AYDEMİR2, Ece KAYA3, Nesrin YAMAN4, Ayşin ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1 Arzu YORGANCIOĞLU1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
3Yozgat Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Yozgat
4Van Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, hasta tutumu, hasta uyumu, hasta bilgilendirme

Akciğer kanserli hastalarda hastalıkla ilgili tutumları değerlendirmek, hastalığın tanısının anlatılması ve tedavi seçenekleri konusundaki yaklaşımımızı yönlendirebilir. Çalışmamızda akciğer kanserli hastaların tanılarını bilme, hastalığın etiyolojisi, tedavi yöntemleri ve alternatif tedaviler ile ilgili tutumları araştırıldı.

Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan 55 hastaya, tutumlarını ölçmeye yönelik bir anket yüz yüze görüşmeyle uygulandı. Tutumların güç derecesi 1 ile 4 arasında bir skalada sayısal olarak belirlendi ve en olumlu tutum 4, en olumsuz tutum ise 1 olarak kabul edildi. Her soru için tutumların güç derecesi hesaplandı.

53 erkek, 2 kadın, evre 3B ve evre 4 akciğer kanserli 55 olgunun yaş ortalaması 62 ± 10 idi. %62 hasta hastalıklarının adını bildiğini ifade etti. Hastaların %33'ü hastalığının adını tümör, %16'sı kitle, %7'si yara, %6'sı zatürre olarak tanımlıyordu. Bu bilgileri, hastaların %93'ü doktorundan aldığını ifade etti. Hastaların %71'i, hastalıklarının seyrinin iyi olmadığını bilse bile, bunun söylenmesini istemişti. Tedavi seçimini tümüyle doktoruna bırakan hasta sayısı %79 idi. Hastalığın etiyolojisi ve hastalık hakkında bilgilendirilme ile ilişkili tutumları olumluydu. Tedavi ile ilgili tutumlardan kemoterapi için kısmen olumlu, cerrahi tedavi için olumsuz, radyoterapi için kısmen olumsuz tutum saptandı. Alternatif tedavilerden şifalı otların etkisi ile ilgili tutumları olumsuza yakındı.

Akciğer kanserli hastalarda tanı ve tedavi hakkında bilgilendirilme genellikle yetersizdir. Sonuçlarımız akciğer kanserli hastaların hastalıklarının nedeni ve tedavisi hakkında bilgilendirilmeye olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]