Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
STABİL KOAH'LI HASTALARDA SAİNT GEORGE SOLUNUM ANKETİ (SGRQ) SKORLARININ HASTALIĞIN AĞIRLIĞI VE AMFİZEM VARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
Hayrettin GÖÇMEN1, Dane EDİGER2, Esra UZASLAN2, Ercüment EGE2
1İnegöl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
Anahtar Sözcükler: KOAH, amfizem SGRQ anketi

KOAH sistemik inflamasyon ve ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu progresif süreç ve ataklar kişinin yaşam kalitesinde bozukluğa yol açar. KOAH'ta yaşam kalite testlerinin hastalığın ağırlığı ve amfizem yapısını gösteren parametrelerle korele olması beklenir. KOAH'ta hastalığın ağırlığını ve amfizem paternini gösteren parametrelerle yaşam kalitesini gösteren Saint George Solunum Anketi (SGRQ) skoru arasında ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Polikliniğimizde takip edilen ve sigara içmiş stabil KOAH'lı hastalar çalışmaya alındı. SGRQ skorunu etkileyebilecek ek hastalığı olan olgular çalışmadan dışlandılar. Olgulardan SGRQ Türkçe versiyonunu doldurması istendi. Akciğer grafisinde amfizem bulgularına yönelik ölçümler yapıldı. Olguların spirometrik, demografik verileri, hastalık süresi ve atakla ilgili bulguları kaydedilerek prospektif olarak değerlendirildi.

Çalışmaya yaş ortalaması 65.1±4.3 yıl olan toplam 100 olgu dahil edildi (81 erkek, 19 kadın). Olguların ortalama SGRQ skoru 53.9±12.2 idi. SGRQ skoru ile %FEV1 (r=-0.739 p<0.001), FEV1/FVC (r=-0.577 p<0.001), %PEF (r=-0.585 p<0.001) ve %FEF2575 (r=-0.646 p<0.001) değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu. SGRQ skorunun akciğer grafisinde amfizem varlığını gösteren bulgulardan retrosternal mesafe ile pozitif(r=0.601 p<0.001), kostodiyafragmatik ve kardiyofrenik sinüs uçlarını birleştiren çizginin diyafragma en uç noktasına uzaklığı ile negatif (r=- 0.614 p<0.001) korelasyon gösterdi ği saptandı. Hastalık süresi uzun (r= 0.242 p=0.015), yıllık atak (r=0.519 p<0.001), hastanede toplam yatış (r=0.450 p<0.001) ve toplam yatış günü sayısı fazla (r=0.423 p<0.001) hastaların SGRQ skorlarının yüksek olduğu belirlendi. KOAH'ta hastalığın evresi arttıkça SGRQ skorunun da anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.05).

KOAH progressif olması nedeniyle kalıcı ve ilerleyen yaşam kalitesi bozukluklarına neden olmaktadır. SGRQ skorları hastalığın ağırlığını gösteren parametreler ile korelasyon göstermektedir. Amfizem yapısı belirgin olan KOAH'lılarda bu ilişki daha belirgindir


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]