Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-129
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİDE PLEVRA SIVISI VE SERUMDA ÖLÇÜLEN ADENOZİN DEAMİNAZ, GAMA İNTERFERON VE İNTERLÖKİN 18 DÜZEYLERİNİN TANISAL DEĞERİ
Selahattin ÖZTAŞ, Mahmut REÇPER, Sema SARAÇ, Özlen TÜMER, İpek ERDEM, Melahat KURUTEPE
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Interleukin-18, Interferon-gama, Adenozin deaminaz, Plörezi, Tüberküloz, Malignite

Plevral effüzyonla rın özellikle eksudatif plevral efüzyonların ayırıcı tanısı güçtür. Bu çalışmamızda noninvaziv ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan adenozindeaminaz (ADA), interferon-gama (IFN-gama), interlökin-18 (IL-18) düzeylerini plevra sıvısı ve serumda ölçerek tanı değerini incelemeyi hedefledik. Ocak 2005-Nisan 2006 tarihleri arasında incelenen 45 tüberküloz plörezili, 45 malign plevral effüzyonlu toplam 90 hasta çalışmaya alındı. Hastalar ın eş zamanlı serum ve plevral sıvı örnekleri alınarak ELISA ve kalorimetrik yöntemler kullanılarak parametreler ölçüldü. Sonuçlar SPSS program ında Kolmogorov Smirnov testi, student t testi Mann Whitney-U testi ve Kikare testi ile değerlendirildi. Tüberküloz plörezide; ADA, IFN-gamma, IL-18 düzeyleri plevra sıvısında seruma göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). Malign efüzyonlarda ise IFN-gamma ve IL-18 plevra sıvısında seruma göre anlamlı derecede yüksek iken (p<0.01); ADA için anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.01). Ayrıca tüberküloz plörezi grubunda IL-18 düzeyi malign plevral sıvılara göre anlamlı derecede daha yüksek saptandı. Özellikle tüberküloz plörezi düşünülen olgularda plevra biopsisi gibi invaziv bir işlem yerine plevral sıvıda IL-18, IFNgama, ADA düzeylerine bakmanın daha pratik ve yararlı bir yöntem olabileceği sonucuna vardık.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]