Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-025
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH'DA NİTRİK OKSİT VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
Osman EVLİYAOGLU1, Halide KAYA2, Abdullah Çetin TANRIKULU3, Abdurrahman ABAKAY3, Özlem Abakay2, Cengizhan SEZGİ3, Yılmaz PALANCI4
1Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
2Göğüs Hastalıkları Kliniği, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
3Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
4Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: KOAH, oksidatif stres, antioksidan savunma sistemi

Bu çalışmada stabil KOA H hastalarında serumda nitrik oksit (NO) ve total antioksidan kapasite (TAOK) düzeyleri çalışılmıştır.

KOAH'lı 47 hasta ile aynı sayıdaki sağlıklı erişkin kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubu serumlarında oksidatif stres belirteci olarak nitrik oksit (NO) düzeyleri ile antioksidan savunma sisteminin toplam göstergesi olan total antioksidan kapasite (TAOK) ölçüldü.

KOAH hasta grubu 47 kişiydi (27 erkek, 20 kadın) ve yaş ortalaması 66.7±8.3 yıldı. Kontrol grubu da 47 kişiydi (28 erkek, 19 kadın) ve yaş ortalaması 63.2±9.4 yıldı ve iki grup yaş ve cinsiyet açısından arasında fark saptanmadı (p<0.05). En sık saptanan semptom ise nefes darlığıydı. Hastaların ortalama KOAH süreleri 13.2±6.8 yıldı. Hastalarda en sık saptanan GOLD evresi evre 3 idi (18 hasta %38.3). Hasta grubunda serum NO ve TAOK düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.001).

Kontrollere göre KOAH'lı hastalarda artmış oksidatif stres belirteçlerinden olan NO ve savunma sistemlerinin göstergesi olan total antioksidan kapasitedeki değişiklikler KOAH patogenezini daha iyi anlamamız ve yeni tedavi arayışları için yol gösterici olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]