Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-152
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER; C-REAKTİF PROTEİN, FİBRİNOJEN ve LÖKOSİT
Yasemin TORAMAN1, Esin YENTÜRK2, Dilek KANMAZ2, Sema ALTUN3, Barış YILMAZ3, Yasemin BAHAR4, Esin TUNCAY2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul
2Ahi Evran Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Trabzon
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
Anahtar Sözcükler: KOAH, lökosit, CRP, fibrinojen, FEV1

KOAH hastalarında stabil evrede inflamatuar proçesin devam edip etmediğini ve inflamatuar mediyatörlerin hava akımı kısıtlılığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Olgularımız, hastanemiz polikliniğine başvuran stabil KOAH tanısı almış 48 hastadan, kontrol grubu ise aktif sigara içicisi olmayan 21 sağlıklı gönüllüden seçildi. Her iki gurubun da yaş, boy, kilo, sigara kullanım süreleri sorgulandı, solunum fonksiyon testleri, hemogram, CRP ve fibrinojen değerlerine bakıldı. KOAH grubunda arter kan gazları, kontrol grubunda satürasyon değerleri tetkik edildi.

Çalışmamızda, KOAH grubunun yaş ortalaması 60±9, kontrol grubunun ise 34±9 idi. KOAH grubundaki olgularda lökosit (p:0.00) ve CRP (p:0.02) düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, ancak fibrinojen (p:0.149) düzeyinde gruplar arasında farklılık bulunmadığı tespit edildi. Stabil KOAH evreleri arasında, CRP (p:0.9) ve lökosit (p:0.7) düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmedi. İleri evre KOAH olgularında fibrinojen ortalaması diğer evrelere göre yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p:0.228).

Sonuç olarak stabil KOAH olgularında CRP ve lökosit gibi inflamatuvar belirteçlerin yüksek olduğu, stabil KOAH ve kontrol grubunun fibrinojen düzeyleri arasında ilişki olmasa da, fibrinojen ile FEV1 arasında ters orantılı ve anlamlı bir ilişki olduğu (p:0.047), ayrıca fibrinojenin yaşla paralel olarak arttığı sonucuna varıldı (p:0.013).


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]