Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-089
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN KOAH'LI OLGULARDA ANKSİYETE DEPRESYON SIKLIĞI
Ceyda ANAR1, Dursun TATAR2, Esengül GEDİKTAŞ1, Yasemin YILDIRIM1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Birimi, İzmir
Anahtar Sözcükler: KOAH, depresyon, anksiyete

Evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) uygulanan ve sık acil başvurusu olan Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı (KOAH) olgularda anksiyetedepresyon sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

01 ocak-31 mart 2007 tarihleri arasında acil servise sık başvurusu olan (yılda birden fazla) ve uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) uygulanan KOAH'lı olgular çalışmaya alındı. Olgulara rutin tetkiklere ek olarak sosyo-demografik özellikleri ve psikolojik durumlarını belirlemeye yönelik anket formları uygulandı. Ayrıca, çalışmaya dahil olan hastaların Ocak 2006'dan çalışma dönemi sonuna dek acil hastane başvuruları ve yatışları kaydedildi. Anksiyete-depresyon seviyesi, hastane anksiyete-depresyon (HAD) ölçeği ile değerlendirildi. Hastalık ve sosyo-demografik verilerin psikolojik duruma etkisi araştırıldı.

Çalışmaya alınan 40 KOAH'lı olgunun 7 (%17.5)'si kadın, 33 (%82'5)'ü erkek olup, yaş ortalaması 61.73±9.13 (40-77) yıl idi. Olguların ortalama anksiyete değeri 14.27±4.16 (3-21), ortalama depresyon değeri 13.67±4.28 (4-20) bulundu. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali, yaşadığı yer ve gelir durumu ile anksiyete depresyon durumları arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Bakımları ile eşi ya da çocukları ilgilenen olgularda daha düşük oranda depresyon saptandı (p<0.001). Sık hastane başvurusu ve uzun süreli hastane yatışları da psikolojik durumu olumsuz etkileyen etmenlerdi (p<0.05).

Sık hastane başvurusu, uzun süreli hastane yatışları ve ilgi-bakım eksikliği USOT uygulanan KOAH'lı olguların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]