Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-106
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: SİSTEMİK İNFLAMASYON VE PULMONER HİPERTANSİYON
Özlem ŞENGÖREN1, Ceyda ANAR1, Can BİÇMEN2, İpek ÜNSAL1, Tuba İNAL1, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Birimi, İzmir
Anahtar Sözcükler: C-reaktif protein, interlškin, KOAH, pulmoner hipertansiyon, sistemik inflamasyon

KOAH, sistemik dolaşımda inflamatuvar mediatörlerin artmasıyla ilişkili bir sistemik hastalıktır. Ancak KOAH'a sekonder oluşan pulmoner hipertansiyonda (PH) potansiyel olarak rol alan ve sistemik inflamasyon yapan mediatörün henüz ne olduğu açık değildir. Çalışmamızda PH olan ve olmayan KOAH hastalarında serum C-reaktif protein (CRP), Tümör nekrozis faktör- (TNF-α ), interlökin-6 (IL-6)' nın sistemik inflamasyondaki rolünü araştırdık.

65 KOAH hastası çalışmaya alındı. Solunum fonksiyon testi body pletismograf ile ölçüldü. Pulmoner arter basınçları (PAB) transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirildi. Hastaları PH olmayan (PAB <35 mmHg) ve olan (PAB>35 mmHg) olarak ikiye ayırdık. Nutrisyonel parametreler olarak Vücut Kitle İndeksi, Triceps Kalınlığı ölçüldü. Serum TNF-α, IL-6 düzeyi ELİSA, CRP düzeyi ise otomatize Immage (Beckman Coulter, A.B.D.) analizörü ile nefelometrik olarak incelendi.

PH 1 8 hastada mevcut iken 47 hastada saptanmadı. PH olan KOAH hastaları ile PH olmayan KOAH hastaları karşılaştırıldığında serum CRP, TNF-α , IL-6 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. PH olan KOAH'lılar da FEV1 değeri PH olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulundu. PH olan hastalarda parsiyel oksijen basıncı PH olmayanlara göre daha düşük saptandı.

KOAH hastalarında artan sistolik pulmoner arter basıncı serum CRP, TNF-α , IL-6 düzeyleri ile ilişkili bulunmadı. Bu nedenle KOAH hastalarında gelişen PH patogenezinde serum CRP, TNF-α , IL-6 gibi inflamatuvar mediatörlerin rolü konusunun açıklığa kavuşturulması için daha detaylı ve hasta sayısının artırılarak yapılacak olan çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]