Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OKSİJEN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN OKSİJEN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Esengül GEDİKTAŞ1, Dursun TATAR1, Ceyda ANAR1, Bahire BOLIŞIK2
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, KOAH, oksijen tedavisi, tedavi uyumu

Bu çalışmada, oksijen tedavisi alan hastaların oksijen kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

25 Nisan-30 Mayıs 2005 tarihleri arasında İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören ve oksijen kullanan 110 gönüllü olgu çalışmaya alındı. Olgulara sosyo-demografik özelliklerini ve oksijen kullanımıyla ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik iki bölümden oluşan anket formu uygulandı. Verilerin analizi ki-kare ve Fisher's Exact test ile yapıldı.

Çalışmaya alınan 110 olgunun tanısı; 29'unda akciğer kanseri, 81'inde KOAH idi. Olguların 34 (%30.9)'ü kadın, 76 (%69.1)'sı erkek olup yaş ortalaması 61.45-+12.27 yıldı. Olguların %18.2'si hiç sigara kullanmamıştı, %27.3'ü ise hala sigara içmekteydi. Olguların %69.1'i 6 aydan uzun süredir oksijen tedavisi almaktaydı. Oksijen tedavisi konusunda bilgilendirme yalnızca 28 (%22.7) olguya yapılmıştı. Olguların 72'si 6 saatten fazla oksijen kullanmaktaydı, %52.7'sinin oksijen kullanma süresi ile ilgili bilgisi yoktu. Olguların bilgi düzeyleri ile gelir durumu arasında istatistiksel anlamlı (p<0.05), yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyleri arasında ise anlamsız (p>0.05) bir ilişki vardı.

Hastaların oksijen kullanımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu nedenle düzensiz ve etkisiz oksijen tedavisi aldığı görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]