Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-163
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH'LI OLGULARDA BİYOKİMYASAL BESLENME PARAMETRELERİ İLE HASTALIĞIN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özlem EGEMEN TÜZEL1, Zeynep ZEREN UÇAR1, Emel TELLİOĞLU1, Can BİÇMEN2, Ali Rıza MERAL1, Gültekin TİBET1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji laboratuarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: KOAH, beslenme, biyokimyasal parametreler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) sıklıkla gelişen beslenme bozukluğu, morbidite ve mortaliteyi olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Hastanede yatan KOAH'lı olgularda solunum fonksiyonları ile beslenme parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.

KOAH tanısı ile hastaneye yatan 40 olgu ve 12 kişi kontrol grubu çalışmaya alındı. KOAH'lı olgular, Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi'ne göre hafiforta, ileri ve çok ileri olmak üzere üç gruba ayrıldı. Olgularda vücut kitle indeksi (VKİ) ve ideal vücut ağırlığı yüzdesi hesaplandı. Biyokimyasal beslenme parametresi olarak hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), lenfosit sayısı, serum total protein, albümin, prealbümin, demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, transferrin, total kolesterol, trigliserid ve VLDL, LDL, HDL kolesterol düzeyi incelendi.

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KOAH'lı olgularda Hct (p=0.002), TDBK (p=0.001) ve HDL kolesterol (p=0.001) anlamlı olarak yüksekk en; total protein (p=0.0001), albümin (p=0.0001), prealbümin (p=0.0001), transferrin (p=0.0001) anlamlı olarak düşük bulundu. Olguların ideal vücut ağırlık yüzdesi hesaplandığında, 26 olguda (%65) beslenme yetersizliği saptandı. Prealbümin (p=0.02), transferrin (p=0.002) ve VLDL kolesterolun (p=0.04) hafif-orta, ileri ve çok ileri KOAH'lı olgular arasında istatistiksel fark gösterdiği saptandı.

KOAH'lı olgularda beslenme parametreleri sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde bozulmaktadır. Beslenme parametreleri, özellikle çok ileri KOAH olgularında, ileri ve hafiforta olgulara göre anlamlı derecede bozulmuştur. KOAH'lı hastalarda prealbümin, transferrin gibi parametreler beslenme desteği gerekliliğini ve hastalık şiddetini değerlendirmede yol gösterici olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]