Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-080
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH OLGULARINDA KOMORBİDİTENİN SIK HASTANE YATIŞINA ETKİSİ
İlim IRMAK, Sinan BODUR, Can Yücel KARABAY, Özlem Saniye İÇMELİ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Pınar Güney ATAGÜN, Armağan HAZAR, Sibel ARINÇ, Hatice TÜRKER
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, komorbidite, hastane yatışı

Amaç: Kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz ve psiyatrik bozukluklar gibi komorbiditeler kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) yaygın görülen durumlardır. KOAH'da komorbiditeler sık görülür ve bunların prognoz üzerinde önemli etkileri olabilir. Çalışmamızda KOAH'da sık görülen komorbiditeleri ve bunların hastaneye yatışa olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Ağustos 2011 ile Şubat 2012 tarihleri arası KOAH tanısı ile sık hastane başvurusu olan 2011 Objectives The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) tanımına göre Grup C – D olgu tanımına uyan, toplam 100 hasta alınmıştır. Retrospektif olarak yapılan incelemede, olguların yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, balgam kültürü, CRP değeri, uygulanan tedaviler, hastaneye başvuru ile yatış sıklıkları ve komorbid hastalıkları incelenmiştir.

Bulgular: Olgularımızı, 84'ünü erkek (%84), 16'sını kadın (%16) hastalar oluşturmakta olup yaş ortalaması 69.5 ± 9.18 yıl idi. En sık görülen komorbid durumlar, kardiyovasküler hastalıklar, diyabetes mellitus, malignite ve pulmoner emboli olarak saptanmıştır.

Sonuç: Komorbiditesi olan KOAH hastalarında hastaneye başvuru sıklığının, daha fazla olduğu kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]