Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-146
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ST. GEORGE SOLUNUM ANKETİ–KOAH SPESİFİK FORMU (ST GEORGE RESPİRATORY QUESTİONNAİRE-COPD; SGRQ-C) İLE BODE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Melike YÜCEEGE1, Nasibe ŞENCAN1, Çilem BAYINDIR1, Merve YUMRUKIZ1, Hikmet FIRAT1, Ender LEVENT2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: SGRQ, SGRQ-C, KOAH, BODE indeksi, KOAH Değerlendirme Testi

Amaç: SGRQ- C (SGRQ-COPD), SGRQ'in içinden ölçümde zayıf olan 10 sorunun çıkarılmasıyla oluşturulan ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için spesifik olarak geliştirilen bir ankettir. Bu araştırmada SGRQ-C'nin Türkçe versiyonunun KOAH hastalarındaki geçerliliği ile birlikte BODE indeksi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Hastanemiz polikliniğinde Ocak-Kasım 2012 tarihleri arasında KOAH tanısı alan ve GOLD kriterlerine göre evrelenen 80 hasta çalışmaya alındı. Hastalara SGRQ-C, KOAH Değerlendirme Testi (KDT), Vücut Kitle İndeksi ölçümü (VKİ), Solunum Fonsiyon Testi, 6 dakikalık yürüme testi (6DYT), Modifiye Medical Research Council (mMRC) Dispne skalası yapıldı ve BODE indeksi hesaplandı. Sonuçlar SPSS 16 programı ile analiz edildi.

Bulgular: 74 hasta çalışmayı tamamlayabildi. Ortalama yaş 56,8±8,7, FEV1 % 45,3±16,7, VKİ 25,7±6,8 kg/m2, mMRC 2,8±0.9, 6DYT 320,2± 136,4 metre, BODE indeksi 4,9±2,6 idi FEV1 ile SGRQ-C Aktivite, Etki ve Toplam skor arasında orta derecede ve anlamlı (r=0,51-0,54), FEV1 ile SGRQ-C semptom skoru arasında düşük dereceli ve anlamlı korelasyon (r=0,45) saptandı. FEV1 ile KDT arasında düşük dereceli ve anlamlı (r=-0,43), SGRQ-C subskorları ile KDT skorları arasında iyi derecede ve anlamlı (r=0,77-0,84), BODE indeksi ve mMRC ile SGRQ-C Toplam skoru arasında orta derecede anlamlı korelasyon (r=0,55 ve r=0,65) izlendi. GOLD'a göre yapılan sınıflandırmada, gruplar arasında mMRC, BODE indeksi, KDT ve SGRQ-C Semptom, Aktivite, Etki ve Toplam skorlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulundu.

Sonuç: SGRQ'e göre daha kısa olan SGRQ-C, KOAH hastalarında geçerli bulunmuştur. BODE indeksi, SGRQ-C toplam skoruyla anlamlı ve orta derecede korele bulunmuştur. SGRQ-C'nin survi ile ilişkisini değerlendirmek için SGRQ-C, BODE indeksi ile yapılacak kohort araştırmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]