Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ASTIM HASTALARINDA YEME TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nigar DİRİCAN1, Kadir DEMİRCİ2, Mehmet AKGÖNÜL2
1Süleyman Demirel Üniveristesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Astım, anksiyete, depresyon, yeme bozukluğu, yeme tutumu

Amaç: Çalışmamızın amacı astım hastalarında yeme tutumlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya stabil dönemdeki astım hastaları (n=77; ortanca yaş:41) ve astım grubuyla yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi açısından benzer özellikli sağlıklı bireyler (n=63; ortanca yaş:42) alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri alınmış, boy ve kiloları ölçülerek beden kitle indeksleri hesaplanmıştır. Astım kontrolü için Astım Kontrol Testi (AKT) uygulanmıştır. Tüm katılımcılara Yeme tutumu testi (YTT), Beck anksiyete ölçeği (BAÖ), Beck depresyon ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Astım grubunda YTT puanları, anksiyete ve depresyon düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sırasıyla P=0.039, P<0.01, P<0.01). Vücut kitle indeksi açısından fark saptanmamıştır. Astım hastalarının %10.4 ünün YTT'den 30 ve üzerinde puan aldığı ve bozulmuş yeme davranışı olduğu, kontrol grubunda bu oranın %1.6 olduğu belirlenmiştir (P=0.041). Ayrıca BDÖ ≥17 olan astımlı hasta oranı %27.3 saptanırken bu oran kontrol grubunda %7.9 saptanmıştır (P=0.004). Astım hastalarında AKT puanı ile BDÖ puanı arasında negatif yönde anlamlı korelasyon saptanırken (r=-0.304, P<0.01), YTT ile arasında korelasyon saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamız astımlı hastalarda yeme davranışındaki bozulmayı göstermesi bakımından önemlidir. Astımlı hastalarının takibinde, hastanın psikolojik ve fiziksel durumlarının da dikkate alınarak yaşam kalitesinin artırılması gerektiği düşüncesindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]