Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-073
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH'LI OLGULARDA ANEMİNİN, KLİNİK VE FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
Dicle KAYMAZ1, Pınar ERGÜN1, Ezgi UTKU1, Pervin DEMİR2, İpek CANDEMİR1, Nilgün MENDİL1, Filiz TAŞDEMİR1
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE SAĞLIK HİZMET SUNUM MERKEZİ, ANKARA, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, ANKARA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anemi, KOAH, Pulmoner Rehabilitasyon Programı, Hemoglobin anormallikleri, Klinik durum

Amaç: KOAH'ı olan olgularda daha çok polisitemi olduğu bilinmekle beraber son zamanlardaki yayınlarda anemi prevelansının da yüksek olduğu belirtilmektedir. Anemi ile dispne arasındaki ilişki biliniyor olmasına rağmen, diğer klinik durumlarla arasındaki ilişki net değildir. Bu çalışmada pulmoner rehabilitasyon merkezine başvuran KOAH'lı olgulardaki aneminin klinik ve fonksiyonel parametrelerle arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Yöntem ve Gereç: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon merkezinde Ocak 2008- Aralık 2011 tarihleri arasında, pulmoner rehabilitasyon programına yönlendirilen 507 KOAH'ı olan olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Anemiye neden olacak hastalığı olan olgular dışlandı. Kalan 176 olgu DSÖ kriterlerine göre anemik, polisitemik, normal hemoglobin düzeyi olanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Olguların; dispne algısı Medical Research Council (MRC) dispne skalası ile, sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri St. George's solunum anketi ile, vücut kompozisyonları biyoelektriksel impedans yöntemi ile, egzersiz kapasiteleri artan hızda mekik yürüme testi ve endurans mekik yürüme testi ile, psikososyal durumları ise Hastane Anksiyete Depresyon Skalası ile değerlendirildi.

Bulgular: 14 (%8) olguda anemi, 24 (% 14) olguda ise polisitemi saptandı. Anemik olguların normal hemoglobin düzeyi olan olgulara göre MRC dispne skalası skorları istatistiksel olarak daha yüksek (p=0.011), vücut kitle indeksi, yağsız vücut kitlesi, yağsız vücut kitle indeksi, değerleri ise polisitemik ve normal hemoglobin düzeyi olan olgulara göre daha düşük saptandı. Ayrıca polisitemik olguların normal hemoglobin düzeyi olan olgulara göre endurans zamanı istatistiksel olarak daha kısaydı (p=0.036).

Sonuç: Anemi oranı stabil KOAH'ı olan olgularda %8 olarak saptandı. Anemi artmış dispne ve kötü nutrüsyonel durum ile ilişkiliydi. Pulmoner rehabilitasyon programına başvuran KOAH'ı olan olgular anemi yönünden değerlendirilmelidir, Çünkü anemi pulmoner rehabilitasyon program sonuçlarını etkileyebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]