Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-087
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINA EŞLİK EDEN DEPRESYON VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZ PERFORMANSINA ETKİSİ
Muammer YILDIZ5, Arzu MİRİCİ1, Uğur GÖNLÜGÜR1, Dilek ÜLKER CAKIR3, Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN2, Burhan AKBAŞ4
1Çanakkale 18 Mart Üni, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale 18 Mart Üni, Psikiatri, Çanakkale, Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üni, Biokimya, Çanakkale, Türkiye
4Ezine Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye
5Bayramiç Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, dispne

Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dispne ile seyreden ve eşlik eden hastalıklar yönünden de incelenen bir hastalıktır. Özellikle depresyon/ anksiyetenin eşlik ettiği olgularda tedavi uyumu ve yaşam kalitesinin etkilendiği ileri sürülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda hastaların depresyon/ anksiyete semptomları ile KOAH semptomları, yaşam kalitesi ve egzersiz performansı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık Bu çalışmada 90 stabil KOAHlı hastada hastane depresyon anksiyete ölçeği (HADS) skorları ile hastaların dispne dereceleri (MRC) ve yaşam kalitesi (SGRQ) skorları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Genel değerlendirmede anlamlı bir ilişki yokken, hastalar yaşlarına ve hastalığın şiddetine göre gruplara ayrıldığında evreII (orta derecede) KOAH'ta; orta (53-66) ve ileri yaş (67-78) grubunda depresyon semptom varlığının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği, aynı şekilde evre II de depresyon ve anksiyete düzeyinin dispne derecesi ve egzersiz kapasitesi ile anlamlı ilişkisi olduğu gösterilmiştir. KOAH'lı hastalarda eşlik eden anksiyete ve depresyon semptomlarının araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]