Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ASTIMLI HASTALARDA TEDAVİ UYUMSUZLUĞU SIKLIĞI VE NEDENLERİ
Seçil KEPİL ÖZDEMİR, Selcan ÖZGÜÇLÜ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Birimi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Astım, astım tedavisi, uyum

Amaç: Astım kontrolünün sağlanamamasının önemli nedenlerinden biri hastaların tedaviye uyumsuzluğudur. Bu çalışmada astımlı hastalarda tedavi uyumsuzluğu sıklığı ve nedenlerini araştırmak amaçlandı.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya en az üç aydır astım tanısı olan ve düzenli kontrol edici tedavi önerilen 103 astımlı hasta alındı. Hastaların son üç ay içindeki tedavi uyumu hasta bildirimleri ve eczane kayıtları kullanılarak değerlendirildi. Hastanın alması gereken kontrol edici ilacın ≥%80’ini alması durumu ‘‘tam uyum’’, <%80’ini alması ise ‘‘tedavi uyumsuzluğu’’ olarak sınıflandı. Tedavi uyumsuzluğu olması durumunda nedenler sorgulandı.

Bulgular: Hasta bildirimine dayalı tedavi uyumsuzluğu sıklığı %47.6, eczane kayıtlarına dayalı tedavi uyumsuzluğu sıklığı %48.5 saptandı. Hasta bildirimleri ve eczane kayıtları birlikte değerlendirildiğinde tedavi uyumsuzluğu sıklığı %56.3 bulundu. En sık bildirilen tedavi uyumsuzluğu nedenleri ‘‘İlacımı almayı unutuyorum’’ (%43.1), ‘‘İlaç yan etkilerinden korkuyorum’’ (%39.7), ‘‘Düzenli ilaç kullanmam gerektiğini düşünmüyorum’’ (%29.3) idi. Tedavi uyumsuzluğu olan hastaların %75.9’unda bilinçli uyumsuzluk, %43.1’inde düzensiz uyumsuzluk, %22.4’ünde istemsiz uyumsuzluk saptandı. Ek atopik hastalık varlığı ve GINA kriterlerine göre tam kontrol oranları, tedavi uyumu iyi olan grupta, tedavi uyumsuzluğu olan gruba göre daha yüksek bulundu.

Sonuç: Astım hastalarının yarısından fazlasında kontrol edici tedaviye uyumsuzluk mevcuttur. Tedavi uyumunun, hem hastaya sorularak hem de eczane kayıtlarının incelenmesi gibi objektif bir yöntemle değerlendirilmesi, tedavi uyumsuzluğunun saptanma oranlarını arttırmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]