Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-144
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PULMONER EMBOLİDE TROMBOLİTİK TEDAVİ VE KONVANSİYONEL TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN 10. GÜNDE KARŞILAŞTIRILMASI
Gökhan AYKUN1, Mükremin ER2, Ayşegül KARALEZLİ3, H.Canan HASANOĞLU3
1Tokat Medical Park Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tokat, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pulmoner emboli, pulmoner BT anjiyografi, r-TPA

Amaç: Trombolitik tedavinin hastaya sadece ilk birkaç gün fayda sağladığı, 1. haftadan sonra ise sadece antikoagülan tedavi alanların da benzer trombüs erime oranlarına sahip oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı trombolitik tedavinin 10. gününde hastaların klinik parametrelerine ve Pulmoner Arter BT Obstrüksiyon İndeksi açılma oranlarına etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya pulmoner tromboemboli tanısı konmuş 28 olgu alındı. Trombolitik tedavi verilmesinin uygun görüldüğü 15 hasta çalışma grubuna (grup 1), kalan 13 hasta ise konvansiyonel tedavi(antikoagülan tedavi) grubuna (grup 2) alındı. Tedavinin semptomların başlamasından sonraki ilk 14 günde başlandığı hastalardan trombolitik (r-TPA) verilenler grup 3, verilmeyenler grup 4 olarak planlandı. Çalışma grubundaki hastalara tanı konulduğu anda protokole göre trombolitik tedavi uygulandı ve ardından antikoagülan tedavi ile devam edildi. Kontrol grubundaki hastalara sadece antikoagülan tedavi verildi. Geliş sırasında ve 10. günde pulmoner BT anjiyografi, transtorasik ekokardiyografi, arteryel kan gazı çalışıldı. PABTOİ hesaplandı. Veriler tedaviden önce ve tedaviden sonra 10. günde gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında başlangıç kriterlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Grup 1’de 10. günde %52.8±25.5’lük açılma oranı elde edilirken, grup 2’de bu oran %42.5±20.0 olarak saptandı. Grup 3’de10. günde açılma oranı %58.4±24.5’e ulaşırken, grup 4‘de bu oran %42.2±22.2 bulundu. Tedavinin 10. gününde grup 3’deki hastalarda grup 4’e göre PO2, SaO2 ve PAB değerlerinde anlamlı düzelme bulundu (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, pulmoner embolinin akut döneminde yararı bilinen trombolitik tedavinin, yalnız konvansiyonel antikoagülan verilen gruba göre daha iyi BT açılma oranları, AKG ve EKO bulgularının olması tedavinin 10. gününde bile yararlı olduğunu göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]