Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA KOMORBİDİTE DURUMU
Kadir SOYKÖK1, Sulhattin ARSLAN1, Yeltekin DEMİREL1
1Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Aile Hekimliği, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Ünv Tıp Fak, Göğüs Hastalıkları, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, komorbidite, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği

Amaç: KOAH‘da en sık görülen komorbiteler; iskelet kas anormallikleri, hipertansiyon, diabet, koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliği, kanser, pulmoner vasküler hastalıklar ve serebro vasküler hastalıklardır. KOAH’ta en sık rastlanan komorbid hastalıkları tespit ederek, komorbit sıklığın KOAH ta cinsiyet, inflamasyon ve şidetlle olan ilşkisini araştırdık.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya 179 KOAH hastası alındı. Hastaların solunum fonksiyon testi (SFT), arteryel kan gazı (AKG), C-reaktif protein (CRP), hemoglobin (Hgb), hemotokrit (Htc) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 64.51±11.04 idi. Hastaların %64.8’inde en az bir komorbidite vardı. Olgularda en sık görülen komorbiditeler (%60.9) hipertansiyon (HT), (%27.4) diyabet (DM), (%33) koroner arter hastalığı (KAH), (%20.1), konjestif kalp yetmezliği (KKY), (%8.4) serebro vasküler hastalık (SVH), (%19.6) depresyon, (%13.4) anemi, (%11.2) peptik ülser, (%15.6) gastro özefagial reflü (GÖR), (%3.4) akciğer kanseri, (%15.6) osteoporoz, (%8.9) obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), (%4.5) kronik böbrek yetmezliği (KBY), (%9.5) periferik damar hastalığı (PDH), (%4.5) pulmoner hipertansiyon (PHT) idi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda en sık rastlanan komorbiditelerin hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve diabet olduğu saptandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]