Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-164
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EKSÜDA TRANSÜDA AYIRIMI PLEVRAL SIVI STANDART BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ÖLÇÜMÜ İLE MÜMKÜN MÜDÜR?
Ülkü AKA AKTÜRK, Dilek ERNAM, Nagihan DURMUŞ KOÇAK, Makbule Özlem AKBAY
Süreyyaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eksuda, transüda, plevral sıvı

Amaç: Plevral sıvılar sık karşılaştığımız tanısal ve klinik bir problemdir. Tanı aşamasında ilk basamak eksuda transüda ayırımının yapılmasıdır.Bu çalışmada amacımız transüda eksüda ayırımında sadece plevral mayide bakılan biokimyasal parametrelerin kullanılabilirliğini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereç: Hastane kayıtlarından 1 Mayıs 2013-1 Mart 2015 tarihleri arasında plevral sıvı analizi yapılan hastaların verilerine ulaşıldı. İleri tetkik ve invaziv işlemler sonucu son tanısı konanlar çalışmaya dahil edildi. Son tanılar esas alınarak eksuda transüda ayırımında plevral LDH total protein ve ADA için cut-off değerler belirlendi, sensitivite ve spesifiteleri hesaplandı.Light kriterleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplamda hastane kayıtlarından dahil edilme kriterlerine uyan 1433 hasta çalışmaya dahil edildi. Son tanıları esasa alındığında hastaların %75.1'i eksuda, %24.9'u ise transuda vasfında sıvıya sahipti. Plevral sıvı LDH için 171 IU/L ve protein için 3.2 g/L cut-off değer olarak ele alındığında eksuda vasfındaki sıvıları ayırt etmede sensitivite, spesifite, PPD ve NPD sırası ile 95.0%, 64.4%,88.9% and 81.0% olarak saptandı. Öte yandan Light kriterleri için eksuda tarnsüda ayırımında sensitivite, spesifite, PPD ve NPD sırası ile %96.0, %75.0, %92.0 and %85.9 olarak tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada eksuda transuda ayırımında belirli cut-off değerlerinde plevral LDH ve protein kombinasyonunun sensitivite ve spesifite değerlerinin Light kriterleri ile karşılaştırılabilir olduğu görülmüştür. Klinik pratikte eksuda transüda ayırımında laboratuar imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda daha kolay ve ucuz olması nedeniyle sadece plevral sıvı parametrelerinin kullanımı akılda tutulabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]