Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-172
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AĞIR ALLERJİK ASTIMDA 1 YILLIK ANTİ-IGE (OMALİZUMAB) DENEYİMİMİZ
Ferda BİLGİR1, Bilge ÖZDEMİR2, Papatya DEĞİRMENCİ3, Bahadır DEDE4, Cengiz KIRMAZ5
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji, İzmir, Türkiye
2Manisa Devlet hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, Manisa, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmunoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Muğla, Türkiye
5Celal Bayar Üniveristesi Tıp Fakültesi, Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Astım, omalizumab, allerji

Amaç: Standart tedavilere yanıtsız orta ve ağır alerjik astımda anti IgE (Omalizumab) tedavisinin etkili ve yararlı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada omalizumab tedavisi uyguladığımız alerjik astımlı hastalarımızın verilerinin paylaşılması amaçlandı.

Yöntem ve Gereç: Kliniğimizde omalizumab tedavisi uygulanan ağır alerjik astımlı 23 hastanın dosya kayıtları ve bilgi formları retrospektif olarak incelendi. Allerjen duyarlılığı deri prik testi ile saptandı. Omalizumab tedavisi öncesi ve tedavinin 1.yılı sonundaki serum total IgE, Astım Kontrol Testi, kullanılan ilaç sayısı, acil başvurusu, FEV1, FEV1/FVC değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 45.78±10.71 yıl, hastalık süresi ortalaması 13.69±9.04 yıl olan 23 hastanın %69.6’sı kadın (n=16) idi. Astıma ek olarak hastaların %65.2’sinde alerjik rinit, %34.8’inde ürtiker, %13’ünde ilaç allerjisi, %8.7’sinde gıda allerjisi, %4.3’ünde latex allerjisi vardı. Ev tozu akarı duyarlılığı %78.3, ev tozu akarı + diğer inhalan allerjen duyarlılığı %21.7 idi. Omalizumab tedavisinin 1.yılı sonunda kullanılan astım ilaçları sayısında, acil başvurusunda, serum total IgE ve FEV1/FVC’de azalma (P<0.05), astım kontrol testi puanlarında artma (P<0.05) saptandı.

Sonuç: Hastalarımızda omalizumab tedavisinin etkili ve güvenli olduğu, iyi tolere edildiği görüldü. Standart tedavilerle kontrol sağlanamayan ağır alerjik astımlı hastalarda omalizumab tedavisinin yararlı olduğunu düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]