Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TİOTROPİUM KULLANAN KOAH’LILARIN KOMORBİDİTELERİ
Edhem ÜNVER1, Handan AKSOY1, Sedat ALTIN2, Saim KERMAN3
1Erzincan üniversitesi, GÖĞÜS HASTALIKLARI, ERZİNCAN, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GÖĞÜS HASTALIKLARI, İSTANBUL, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, ANKARA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, komorbiditeler, tiotropium

Amaç: KOAH multisistemik bir hastalıktır ve komorbid hastalıkların varlığı KOAH morbiditesini etkilemektedir. Bu çalışmada amacımız tiotropium kullanan KOAH hastalarında komorbidite sıklığını belirlemektir.

Materyal ve Metod: 2013 yılında Türkiye’de Reçete Bilgi Sistemi’nden alınan verileri kullanılarak ICD-10 tanı kodlama sistemine göre reçetede bulunan tanılar kaydedildi.

Bulgular: Tiotropium reçetelenmiş 877.040 reçetede toplam 1.957.223 tanı olduğu saptandı. Başlıca komorbiditeler %24,2 oranı ile kardiyovasküler hastalıklar, %16,9 ile gastrointestinal sistem hastalıkları, %12,7 ile kas-iskelet sistem hastalıkları, %9,4 ile endokrinolojik hastalıklar ve %6,4 diğer semptomlar olarak belirlendi.KOAH ile birlikte ilaç reçetelenen hastaların %16,2’sında hipertansiyon, % 8,9’unda Gastroözofajial reflü hastalığı (GERH), %5,4’ünde miyalji, %4,6’sında diyabet, % 4’ünde aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, %3,6’sında peptik ülser, öne çıkan tanılar olarak dikkati çekmektedir.

Sonuç: KOAH ülkemizde komorbiditeleri yoluyla direkt ve dolaylı olarak ekonomik maliyeti giderek artan bir sağlık sorunudur. Sorunların çözülebilmesi için ulusal tıbbi kayıt sistemleri kullanılarak yapılan epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]