Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-112
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOAH'LI OLGULARIN SİGARA İÇME ÖZELLİKLERİ
Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Atike KAYIK DEMİR, Gülru POLAT, Salih Zeki GÜÇLÜ
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Anahtar Sözcükler: KOAH, sigara içimi, akciğer fonksiyon testi

Morbidite ve mortalitesi yüksek olan KOAH, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. En önemli risk faktörü sigaradır. Bu çalışmayı KOAH'lı olgular ın sigara içme davranışları ve yoğunluğu ile yaş, cins ve solunum fonksiyon testleri (SFT) arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yaptık. KOAH Polikliniğinde, KOAH tanısı ile izlenen ve yaş ortalaması 63 olan 280 olgu değerlendirilmiştir. Olguların %20'si kadın, %80'i erkek olup %60'ı sigarayı bırakmış, %26'sı ise halen içmekte idi. Sigara içen veya bırakmış olguların %87'sini erkekler oluştururken sigara içmemiş olguların %60'ı kadındı ve sigara içimi ile cinsiyet arasında ilişki bulundu (p:0.0001). Ayrıca erkeklerin toplam sigara tüketimi (p:0.001), kadınlardan anlamlı derecede daha fazla, başlama yaşı ise daha düşük (p:0.004) idi. Sigara içmekte olan olguların %54'ü en az bir kez bırakma girişiminde bulunmuştu. GOLD kriterlerine göre olguların çoğunluğu orta ve şiddetli grupta idi. Olgularda FEVı değerleri düştükçe sigara içme oranlarının arttığı, sigaraya başlama yaşının da anlamlı derecede düştüğü saptandı. Toplam sigara tüketiminin, günlük tüketim miktarı ile pozitif, sigaraya başlama yaşı ile negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Günlük tüketim miktarı ile başlama yaşı arasında da negatif korelasyon mevcuttu. Sonuç olarak sigara bırakma programları KOAH'lı olguların eğitimi, riskli kişilerde rutin spirometrik ölçümlerin yapılarak erken tanı konması hastalığın hem prevelansını hem de morbidite ve mortalitesini azaltacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]