Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-161
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN KOAH’LI KADINLARDA ATOPİ VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif Yelda NİKSARLIOĞLU1, Gül KARAKAYA2, Ahmet Uğur DEMİR3, Ali Fuat KALYONCU2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Allerji, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Atopi, Dutch hipotezi, kadın, KOAH, risk faktörleri, sigara

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ilerleyici ve kısmen geri dönüşlü hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojide en önemli risk faktörü sigara olmakla birlikte diğer pek risk faktörü bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı sigara içen ya da içmeyen KOAH tanılı kadın olgularda atopy ve risk diğer risk faktörlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya KOAH nedeniyle takip edilen veya yeni tanı alan 96 kadın hasta dahil edildi. Sigara içmeyenler grup I (n=42), içenler grup II (n=54) olarak kabul edildi.

Bulgular: Grup I’in yaş ortalaması grup II’den daha yüksekti (64.5±10.7 ve 58.4±9.5; p=0.04). Grup I ve II arasında kişisel atopik hastalık öyküsü, aspirin/analjezik intoleransı, deri prik testi pozitifliği, kan eozinofil yüzdesi, serum total IgE ve α1-AT düzeyleri açısından fark yoktu. Bronş hiperreaktivitesi oranı grup I ve grup II için sırasıyla %85.7 ve %75.9 idi (p>0.05). Grup I’nin ortalama mutlak FEV1 değerinin grup II’den daha düşük (1.2±0.4 ve 1.4±0.5L; p=0.015) olduğu saptandı. Tüm hastalarda serum total IgE (ln IgE) düzeyi yükseldikçe beklenen FEV1 düzeyinde düşme izlendi. Ancak grup I ve II’ye tek tek bakıldığında benzer eğilim izlenmekle birlikte aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuç: KOAH’lı kadın hastalarda IgE düzeyi ile tanımlanan atopi ile solunum fonksiyon testi arasında ilişki saptanırken, sigara içen ve içmeyenler arasında benzer bir ilişki izlenmemiştir. Hastalardaki bronş hiperreaktivitesi öyküsünün ve serum total IgE düzeyi ile FEV1 arasındaki korelasyonun Dutch hipotezini destekler bir bulgu olabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]