Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
GOLD 2017 RAPORUNA GÖRE KOAH HASTALARININ EVRELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE BRONKODİLATÖR İLAÇ SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Filiz GÜLDAVAL, Ceyda ANAR, Melike YÜKSEL YAVUZ, Eylem YILDIRIM, İbrahim Onur ALICI, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, GOLD rehberi, tedavi

Amaç: GOLD 2017 kriterlerine göre KOAH hastalarının ABCD evresindeki değişiklik oranını araştırmayı ve bu değişikliklerin tedavide bronkodilatör ilaç seçimine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Şubat 2017 - Mayıs 2017 tarihleri arasında KOAH tanısı ile polikliniğe başvuran 100 hasta dahil edildi. GOLD 2011 ve 2017’deki sınıflama kriterleri kullanılarak hastalar sınıflandırıldı. Bunun için yıllık alevlenme sayısı, dispne skorlaması, FEV1 % düzeyi değerlendirildi. Hastalar söz konusu kriterler kullanılarak ABCD sınıflamasına uygun şekilde gruplandırıldı. Her gruptaki hastaların kullandığı ve halen kullanmakta olduğu ilaçlar kaydedildi.

Bulgular: Sınıflandırmada FEV1 değerini içeren GOLD'a göre, A, B, C ve D evrelerinde KOAH hastalarının oranı sırasıyla% 8,% 10,% 14,% 68 idi. GOLD 2017 güncellemesine göre (FEV1 değeri olmayan), hastaların evreleri sırasıyla% 19,% 30,% 2 ve% 49 idi. İki sınıflama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p: 0,002). Evreleme sistemindeki FEV1 değerini içeren sınıflamaya göre tedavi seçiminde, iki evreleme sistemi arasındaki tedavi seçimleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p: 0.000).

Sonuç: Bu çalışma, GOLD 2017 güncellemesine göre D ve C gruplarında hasta sayısının azalmasına bağlı olarak kombine preparatların (özellikle inhale steroidlerin) kullanımının azaldığını ve LAMA veya LABA ile monoterapinin arttığını göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]