Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KARDİYAK KO-MORBİDİTESİ OLMAYAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burcu Oktay ARSLAN1, Hikmet FIRAT2, Ramazan AKDEMİR3, Sadık ARDIÇ4
1SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4İzmir Özel Can Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Merkezi, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: OUAS, Diyastolik disfonksiyon, kardiak ko-morbidite

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) belirgin kardiyak hastalık ve hipertansiyon olmaksızın myokardiyal fonksiyonları etkileyebileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada hipertansiyon ve kardiyak ko-morbiditeleri dışlanan OSAS’lı hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: OUAS ön tanısı ile hastanemiz uyku laboratuarına başvuran, koroner arter hastalığı myokard perfüzyon sintigrafisi ile dışlanan ve polisomnografik (PSG) tetkik ile OUAS tanısı alan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kardiyak hastalık öyküsü ve risk faktörü bulunmayan, OUAS tanısı PSG tetkiki ile dışlanan 16 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalara 2 boyutlu transtorasik ekokardiyografik tetkik uygulandı. Hasta ve kontrol grubu arasında ekokardiyografik parametreler açısından farklılıklar ve ekokardiyografik bulguların PSG sonuçları ile olan ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 56 vaka (16 kadın, 40 erkek) dahil edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, sigara içimi, beden kitle indeksi yönünden anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ekokardiyografik parametreler değerlendirildiğinde; diyastol sonu sol ventrikül çapı (LVIDD) (p=0.01), sol atrium çapı (LAD) (p=0.008), aort çapı (AD) (p=0.006), stroke volüm (SV) (p=0.03) OSAS’lu hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi. Yapılan korelasyon analizinde AHI ile LVIDD, LAD, SV ve AD arasında ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Bununla birlikte uykuda %90’ın altında geçirilen desaturasyon süresi ile LVIDD (p:0.02, r.0.347) ve SV (p:0.01, r:0.376) arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi.

Sonuç: OUAS’lu hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyon bozukluğu, uykuda hipoksik geçirilen süre ile ilişkili görünmektedir. Ekokardiyografik tetkik ile diyastolik fonksiyon bozukluğu tespit edilen ancak kardiyak yönden ek sorunu bulunmayan olgular OUAS açısından değerlendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]