Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-160
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PLEVRAL TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE PLEVRA SIVISI ADA DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sami DENİZ, Ahmet Emin ERBAYCU, Mutlu Onur GÜÇSAV, Dursun ALİZOROĞLU, Gülru POLAT, Mustafa Şevket DERELİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gögüs Hastalıkları, Izmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz; adenozin deaminaz; yaş; cinsiyet

Amaç: Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, tüberküloz (TB) ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da önemli bir mortalite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda; TB plörezi bulunan hastalarda plevral sıvı ADA düzeyinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem ve Gereç: Çalışma retrospektif bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Hastaların yaşı, solunum fonksiyon testleri (SFT), periferik kanda; glikoz, protein, albümin, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrojenaz (LDH), bilirubin, üre, kreatinin ve kan hücre sayımı; kan gazı analizi, plevral sıvıda; glukoz, albümin, protein, LDH, adenosin deaminaz (ADA) ve sıvı hücre sayımı sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 41'i kadın, 105'i erkek 145 hasta dahil edildi,. Hastaların yaş ortalaması 53.1, ortalama plevral sıvı ADA düzeyi 55.2 idi. Cinsiyete açısından karşılaştırıldığında; plevral sıvı ADA düzeyleri kadınlarda anlamlı olarak düşüktü (p = 0.031). Hastalar 65 yaşından küçük ve büyük olarak ayrıldığında, plevral sıvı ADA düzeyi arasında fark yoktu (p = 0.657).

Sonuç: Tüberküloz plevral efüzyonlarda adenosin deaminaz düzeyi cinsiyete göre değişmekte ve kadınlarda erkeklere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. 65 yaş altı ve üstü gruplar arasında benzer seviyelerde bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]