Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-175
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HAFİF VE ORTA DERECE KOAH ALEVLENMELERİNDE EOZİNOFİLİNİN ROLÜ
Deniz DOĞAN, Yakup ARSLAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: KOAH, KOAH alevlenmesi, eozinofil

Amaç: Hafif ve orta derece KOAH alevlenmesi olan hastalarda serum eozinofil değerlerinin alevlenme şiddeti ile ilişkisini belirlemek.

Yöntem ve Gereç: 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Göğüs hastalıkları polikliniğine müracaat eden KOAH tanılı 254 hastanın dosya verileri retrospektif olarak tarandı. Klinik ve laboratuvar bulgularına göre ayaktan tedavi ile takip edilen hastalar “hafif derecede alevlenme, grup 1” ve hospitalize edilerek takip edilen hastalar ise “orta derecede alevlenme, grup 2” olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında hastaların demografik özellikleri ve başta eozinofil olmak üzere biyokimyasal değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Hafif derecede alevlenme tanılı hastalarda serum eozinofil (2.4±1.7’e karşılık 1.1±1.3, p<0.001) ve lenfosit (23.7±9.2’e karşılık 14.7±8.5, p<0.001) oranları anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Bunun aksine nötrofil oranları ise orta derecede alevlenme tanılı hastalarda daha yüksek (%75.5±10.6’e karşılık %64.5±10.2, p<0.001) idi. Benzer şekilde hS-CRP (62.1±56.9’e karşılık 18.7±11.6, p<0.001) ve nötrofil/lenfosit oranı (9.1±12.8’e karşılık 3.5±2.6, p<0.001) orta derecede alevlenme tanılı hastalarda anlamlı derecede daha yüksek idi. Çalışmamızda serum eozinofili için üst limiti olarak %2 değeri alındığında, orta derecede alevlenme tanılı hastalarda, %2 nin altında olan hasta oranının anlamlı derecede daha yüksek (%78.8’e karşılık %46.3, p<0.001) olduğu sonucuna varıldı.

Sonuç: KOAH alevlenmelerinde, serum eozinofil sayısının değişken olabileceği, bu hastalarda verilecek optimal tedavi şeklinin belirlenmesinde klinik ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesi gerekir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]