Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ASTIMLI HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tansu YAKAR1, Ateş BARAN2, Murat YALÇINSOY2, Onur ÇELİK3, Sinem GÜNGÖR1, Günay CAN4, Esen AKKAYA1
1T.C.S.B. Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye
2T.C.S.B. Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3T.C.S.B. Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum4İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Astım, yaşam kalitesi

Astım, hayatı fiziksel, emosyonel ve sosyal açılardan etkileyen kronik bir hastalıktır. Son yıllarda hastalığın bu yönünü de değerlendirmek amacı ile yaşam kalitesi ölçüm formları geliştirilmiştir. Çalışmamızda astımlı hastalarda yaşam kalitesi değerlendirildi. Merkezimiz astım ve allerji polikliniğinde en az bir yıldır takip edilmekte olan ve Toraks Derneği uzlaşı raporları doğrultusunda daha önce astım tanısı almış 120 hasta çalışmaya alındı. Hastaların K/E oranı 98/22 olup, yaş ortalaması 38.19±10.99 idi. Hastalara AQ 20 ve Q Score yaşam kalitesi anket formları dolduruldu. Formlarda; soru adedi, puan değişimi ve ölçtükleri zaman süresi, sırasıyla; 20 soru/4 soru; 0-20 puan/0-8 puan; 30 gün- 7 gün idi. AQ 20 ortalaması 8.49±4.26, Q Score ortalaması 3.14±2.02 olarak bulundu. Hastalar yaşam kalitelerine göre düşük, orta, yüksek olarak sınıflandırıldığında bu değerler AQ 20 de sırası ile %20, %32.5, %47.5; Q Score da %25, %48.33, %26.66 olarak bulundu. Gece ve gündüz semptom skorları, FEV1 % değer değişimi, PEF değer değişimi ile yaşam kalitesi skorları arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Hastalar eğitim, medeni durum ve gelir düzeylerine göre değerlendirildiğinde gruplar arasında yaşam kalite si açısından fark saptanmadı (p> 0.05).

Sonuç olarak; astımlı hastalarda tedaviden amaç sadece akciğer fonksiyonlarının düzelmesi olmayıp, hastalığın fiziksel, emosyonel ve psikolojik boyutunu da gösteren yaşam kalitesi ölçüm sonuçlarının düzelmesi de dikkate alınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]