Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-033
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KOAH'LI HASTALARDA GASTROOZAFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI SIKLIĞININ SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan ÇİL1, Işıl KARASU1, Ayşe ÖZSÖZ1, Engin ÖZBİLEK2, Hakan KOPARAL2, Ahmet Emin ERBAYCU1
1Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Nükleer Tıp Bölümü, İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Gastroözafagial reflü hastalığı, OZET Gastroözafagial reflü sintigrafisi
Özet
Gastroözafagial reflü (GÖR) hastalığı kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kliniğini ve semptomatolojiyi etkileyen bir eş zamanlı hastalıktır. Bu çalışmada KOAH'lı hastalarda GÖR hastalığı sıklığını GÖR sintigrafisi ile araştırmak ve solunum fonksiyonları ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Çalışma grubuna KOAH, akut alevlenme ve solunum yetmezliği bulunan hastalar, kontrol grubuna kronik solunumsal hastalığı olmayan, GÖR ile uyumlu semptomları olan hastalar alındı. Hastaların semptomları, spirometri ve gastroözafagial reflü sintigrafisi sonuçları kaydedildi.

Çalışma grubuna 85, kontrol grubuna 27 hasta alındı. Gastroözafagial reflü ile ilişkili semptomu olan KOAH'lı hastalarda FEV1 değerleri (%28.6) daha düşük idi. Sintigrafi KOAH grubunda %4.7 hastada pozitif iken, kontrol grubunda pozitiflik saptanmadı.

KOAH akut alevlenmesi ve solu num yetmezliğinde GÖR sintigrafisi ile ortaya konulan GÖR prevalansı GÖR semptomları olan hastalara göre daha fazla değildir. Gastroözafagial reflü, akut alevlenme ve solunum yetmezliği tablosundaki KOAH'lı hastalarda bir risk faktörü olarak bulunmamıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]