Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-011
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
YAŞ FAKTÖRÜNÜN SARKOİDOZ HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Belma AKBABA BAĞCI1, Sevinç BİLGİN2, Ümmühan SELVİ2, Murat YALÇINSOY2, Bilgen Begüm AFŞAR3, Sinem ATIK GÜNGÖR4, Esen AKKAYA2
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş, Türkiye
2SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim-Arastırma Hastanesi, Göğüs hastalıkları, İstanbul, Türkiye
3Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Zonguldak, Türkiye
4İstanbul Universal Çamlıca Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, ileri yaş, klinik farklılıklar
Özet
Sarkoidoz 20–30 yaşları arasında sık görülen bir hastalık olarak bilinmekle beraber günümüzde tanı yöntemlerinin ilerlemesi ile 50 yaş ve üzerinde de görülebilmektedir. Son yıllarda 50 yaş üzeri sarkoidozlu hastalarla ilgili çalışmalar dikkat çekmektedir.

Bu amaçla 1996-2005 yılları arasında merkezimizde sarkoidoz tanısıyla takip edilen 164 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar, 50 yaş üzeri ve 49 yaş altı olarak gruplandırıldı.

50 yaş ve üzerinde, 61 olgu (%37) (yaş ortalaması= 58,21 ± 7,3; K/E = 5/1), 49 yaş altında, 103 olgu (% 63) (yaş ortalaması = 38,3 ± 7,1; K/E= 6/4) vardı. Semptomlar karşılaştırıldığında öksürük, balgam, hemoptizi, göğüs ağrısı ve nonspesifik semptom dağılımları benzerdi (p>0,05). Dispne, 50 yaş üzerinde anlamlı olarak yüksekti (p<0,01). Solunum fonksiyonları, difüzyon kapasitesi, evrelerin dağılımı ve tüberkülin deri testi (PPD) yönünden gruplar arasında fark görülmedi (p>0,05). Angiotensin dönüştürücü enzim (ACE)düzeyi 50 yaş üzerinde düşüktü (p=0,04). Ekstrapulmoner tutulumlardan periferik lenfadenopati (LAP), cilt ve göz tutulumu benzerdi (p>0,05). Ultrasonografi ile saptanan hepatomegali ve splenomegali 50 yaş üzerinde anlamlı bulundu (p= 0,018).

Sonuç olarak sarkoidoz genç populasyona özgü bir hastalık değildir. Günümüzde ileri yaşta tanı alan sarkoidozlu hastalarla ilgili çalışmaların artmasına rağmen, genç grup ile karşılaştırmalı çalışmalar henüz yeterli sayıda değildir. Sarkoidozun yaş gruplarına göre değişen klinik farklılıklarının tanımlanması ile bu yaş grubundaki hastalara daha kolay tanı konulacağı kanısındayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]