Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-080
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
MALİGN PLEVRAL HASTALIKLARDA KAPALI PLEVRA BİYOPSİSİ VE PET/CT'NİN TANISAL DEĞERİ
Kemal Can TERTEMİZ1, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Volkan KARAÇAM2, Atila AKKOCLU1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Malign plevral efüzyon, kapalı plevra biyopsisi, VATS, PET/CT
Özet
Amaç: Bu çalışmada malign plevral efüzyon ön tanısı olan olgularda kapalı plevra biyopsisinin tanıya olan katkısını ve PET/CT nin malign-benign ayrımındaki rolünü ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya eksudatif plevral efüzyonu olan ve sitolojik inceleme ile tanıya ulaşılamayan ve ikinci tanısal basamak olarak kapalı plevra biyopsisi yapılan olgular dahil edildi. Olguların klinik özellikleri, PET/CT ve patolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu olgulardan tanısal amaçlı VATS uygulanan olgularda kapalı plevra biyopsisi ile olan tanısal korelasyonu araştırıldı.

Bulgular: Toplam 98 hasta çalışmaya dahil edildi. Kapalı plevra biyopsisi sonucunda 62 (%63.2) hastada benign, 24 (%25.9) hastada malign ve 12 (%12.9) hastada ise yetersiz patolojik sonuç saptandı. Kapalı plevra biyopsisinin sensitivitesi %16, spesifitesi %100, pozitif prediktif değeri %100, negatif prediktif değeri %52.2 ve tanısal geçerliliği %56.2 saptandı. PET-CT de plevral tutulum olmayan 16 hastanın 7‘sinde malignite tanı saptandı. Buna göre PET/CT'nin sensitivitesi %78.7, spesifitesi %56.2, pozitif prediktif değeri %78.7, negatif prediktif değeri %56.2 ve tanısal geçerliliği %71.4 saptandı.

Sonuç: Plevral effüzyon tanısında kapalı plevra biyopsisinin tanısal değerinin malign patolojilerde düşük olması nedeni ile torakoskopik cerrahi biyopsiler ön planda düşünülmelidir. Genel durumu bozuk olan olgularda kapalı plevra biyopsisi ilk basamak tetkik olarak kullanılabilir ancak sensitivitesinin oldukça düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle akciğer dışı malignitesi olan olgularda PET/CT'nin plevral tutulumu göstermede negatif prediktif değerinin düşük olması nedeni ile PET/CT tutulumu olmayan olgularda da ileri tanısal cerrahi işlemler yapılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]