Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-167
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
AĞIR KOAH’LI OLGULARDA ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ MESAFESİNİ TEST ÖNCESİ TAHMİN ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Gülru POLAT, Melih BÜYÜKŞİRİN, Gülistan KARADENİZ, Aysu AYRANCI, Fatma DEMİRCİ, Özlem EDİBOĞLU, Filiz GÜLDAVAL, Mine GAYAF, Enver YALNIZ
Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: 6 dakika yürüme testi, KOAH, solunum sayısı, dispne skoru, FEV1
Özet
Giriş ve Amaç: Altı dakika yürüme testi (6DYT), kardiyopulmoner hastalığı olanlarda fonksiyonel kapasiteyi gösteren bir egzersiz testidir. Bu çalışmada, KOAH’lı olgularda, 6DYT’nin; pO2, pCO2, egzersiz desaturasyonu, arteryel tansiyon, kalp atım hızı, solunum sayısı ve dispneskoru ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem ve Gereç: GOLD kriterlerine göre ağır-çok ağır KOAH’ı olan 83 olgu çalışmaya alındı. Hastalara 6DYT uygulandı. Hastalar modifiye Borgskalası ile değerlendirildi. Test öncesi spirometri uygulandı. Test öncesi ve sonrası kangazı değerleri, vital bulguları ölçüldü. Sonuçlar Wilcoxan signedrank testi ile karşılaştırıldı. Lineer regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: 83 olgu yürümeyi tamamladı. En sık şikayetdispne idi. Test öncesi olguların FEV1 değeri 1.65 lt idi. Ortalama yürüyüş mesafesi ise ortalama 246 m olarak bulundu. Kalp hızı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, solunum hızı ve dispne skoru testten sonra anlamlı olarak arttı(p<0.05). Testten sonra pO2 değeri değişmezken, pCO2 değeri anlamlı olarak azaldı(p<0.05). Solunum hızı ve dispne skoru yürüyüş mesafesini etkileyen faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Yürüyüş mesafesi; yaş, cinsiyet ve FEV1 değerinden bağımsızken solunum sayısı ve dispne skoru yürüyüş mesafesini belirleyen faktörler olarak bulundu. Test öncesi solunum sayısı ve dispne skoruna bakarak ağır KOAH’lı olguların ne kadar yürüyebileceğini öngörebilir, beklediğimizin altında yürüyen olgularda testin tekrarlanmasını sağlayabiliriz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]